Sąlygos ir sąlygos

LAMELLIE PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS
1.1. Taisyklės – šios Lamellie puslapio pirkimo pardavimo taisyklės. Jos yra laikomas kartu ir pirkimo pardavimo sutartimi, jeigu išpildomos taisyklėse numatytos sąlygos.
1.2. Internetinės svetainės valdytojas – Happy flamingo, UAB, įmonės kodas: 305656958 (toliau – Pardavėjas).
1.3. Internetinė parduotuvė – www.lamellie.com.
1.4. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, nepriklausomai nuo juridinio asmens teisinės formos, įsigijęs prekių internetinėje parduotuvėje.
1.5. Prekė – bet koks daiktas, parduodamas internetinėje parduotuvėje.
1.6. Nepilnametis – asmuo iki 18 metų.
2. BENDROSIOS SĄLYGOS
2.1. Šios taisyklės nustato bendrąsias pirkėjo ir pardavėjo teises ir pareigas, prekių įsigijimą bei apmokėjimą, prekių pristatymą bei grąžinimą, šalių atsakomybę, taip pat kitas aktualias sąlygas.
2.2. Internetinėje parduotuvėje turi teisę pirkti: (i) veiksnūs fiziniais asmenys (pilnamečiai); (ii) nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų, kai jie disponuoja savo pajamomis bei turtu; (iii) juridiniai asmenys.
2.3. Pirkėjas turi teisę užsisakyti prekių iš internetinės parduotuvės bet kuriuo paros metu.
2.4. Kartu su pirkėjo pateiktu užsakymu šios taisyklės tampa tarp pirkėjo ir pardavėjo sudaryta pirkimo pardavimo sutartimi ir abiem šalims yra privalomas jas saistantis teisinis dokumentas.
2.5. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes internetinėje parduotuvėje tik iš anksto patvirtinęs, kad sutinka su šiomis taisyklėmis. Pirkėjo patvirtinimas išreiškiamas uždedant varnelę ant sutikimo laukelio. Pirkėjui nesutinkant su šiomis taisyklėmis, jis neturi teisės įsigyti prekių iš internetinės parduotuvės.
2.6. Pardavėjas neprisiima atsakomybės tais atvejais, jeigu pirkėjas nesusipažįsta su šiomis taisyklėmis, kadangi jam tokia galimybė buvo suteikta.
2.7. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti ar papildyti šias taisykles (nuoroda į naujausią taisyklių redakciją yra pateikiama taisyklių pabaigoje). Taisyklių pakeitimai įsigalioja juos padarius viešai prieinamus.
3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Pirkėjas turi teises, numatytas teisės aktuose, taip pat tas, kurias nustato šios taisyklės.
3.2. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes laikydamasis šių taisyklių nustatytos tvarkos.
3.3. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 dienų atsisakyti nuotolinės pirkimo pardavimo sutarties (nebent konkreti prekė pagal teisės aktus priskirtina prie negrąžintinų (ši išimtis netaikoma kai esti prekės brokas)). Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai pirkėjas gauna užsakytas prekes.
3.4. Teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma pirkėjui – juridiniam asmeniui.
3.5. Pirkėjas, norėdamas įsigyti prekių, turi pateikti užsakymą bei jį apmokėti. Neapmokėti užsakymai nėra vykdomi.
3.6. Pirkėjas užsakymo formoje privalo pateikti tikslius ir teisingus savo duomenis. Pateikus netikslius ar neteisingus duomenis, dėl to galinčių atsirasti neigiamų pasekmių rizika tenka pačiam pirkėjui.
3.7. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Praradus prisijungimo duomenis, apie tai nedelsiant yra informuojamas Pardavėjas.
4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Jei pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės stabilumui ar saugumui, taip pat jei pažeidžia šias taisykles, pardavėjas turi teisę sustabdyti arba panaikinti pirkėjo registraciją.
4.2. Pardavėjas turi teisę bet kada nutraukti savo veiklą, apie tai iš anksto nepranešant pirkėjui.
4.3. Pardavėjas turi teisę prašyti apmokėti pakartotinio pristatymo išlaidas, jeigu pirkėjui prekės buvo nepristatytos dėl to, jog jisai blogai nurodė savo adresą ar kitą kontaktinį duomenį.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę pirkėjui naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis, siekiant įsigyti iš pardavėjo prekių.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjui jo įsigytas prekes pirkėjo pasirinktu arba internetinėje parduotuvėje naudojamu (esant vienam pasirinkimui) būdu.
4.6. Pardavėjas įsipareigoja leisti pirkėjui pasinaudoti ir kitomis jo teisėmis, numatytomis teisės aktuose, ar kurias pats pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, numatant tai šiose taisyklėse.
4.7. Pardavėjas turi teisę vykdyti tiesioginę rinkodarą, jeigu dėl to yra gaunamas išankstinis pirkėjo sutikimas. Pirkėjui turi būti sudaroma galimybė lengvai šių rinkodarinių pranešimų atsisakyti.
4.8. Pardavėjas pagal savo pasirinkimą turi teisę taikyti nuolaidas. Nuolaidų galiojimo terminą bei taikymo sąlygas nustato pardavėjas.
5. SUTARTIES SUDARYMAS, ATSISKAITYMAS IR PREKIŲ PRISTATYMAS
5.1. Pirkėjas, išsirinkęs prekes, turi teisę susiformuoti pirkinių krepšelį, kurį vėliau gali apmokėti. Prieš apmokėjimą jis privalo patvirtinti, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, atlikus patvirtinimą ir įvykdžius apmokėjimą laikoma, kad su pirkėju buvo sudaryta pirkimo pardavimo sutartis.
5.2. Pirkėjas sutinka, kad jo elektroniniu paštu būtų atsiųsta visa aktuali informacija bei dokumentai, reikalingi siekiant įvykdyti apmokėjimą, taip pat pristatyti prekes.
5.3. Pirkėjas sutinka, kad, esant būtinumui, jo pateiktais kontaktiniai duomenimis su juo būtų susisiekta, jeigu to reiktų siekiant tinkamai pristatyti užsakymą ar sprendžiant kitus klausimus.
5.4. Internetinėje parduotuvėje prekių kainos yra nurodomos eurais.
5.5. Prekės pirkėjui yra pristatomos internetinėje parduotuvėje nurodytu terminu (šis terminas nurodomas atliekant užsakymą).
5.6. Pardavėjas visus pateiktus užsakymus kaupia savo duomenų bazėje.
5.7. Pirkėjui nurodžius blogus/netikslius kontaktinius duomenis ar blogą/netikslų pristatymo adresą, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti pardavėjui. Visa rizika dėl tokios informacijos pateikimo tenka pirkėjui.
5.8. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių nepristatymo ar pavėluoto pristatymo, jeigu tai nulėmė force majeure aplinkybės, kaip kad tai numatyta teisės aktuose. Apie nenugalimos jėgos aplinkybes pardavėjas privalo informuoti pirkėją nepagrįstai nedelsdamas.
5.9. Pristačius prekes, pirkėjas privalo šias apžiūrėti, esant jų neatitikimui ar defektui, apie tai jis turi nedelsdamas informuoti pardavėją (nebent tie defektai jam nekliudo naudotis prekėmis ir jis neturi dėl to pretenzijų).
5.10. Prekių kaina yra nurodoma internetinėje parduotuvėje.
5.11. Prekių pristatymo kaina nurodoma internetinėje parduotuvėje, kuomet pirkėjas pilnai užpildo užsakymo formą.
5.12. Jeigu pristatant prekes yra taikomi muito mokesčiai, šiuos apmoka pirkėjas.
6. GARANTINIAI TERMINAI IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS
6.1. Kiekvienos prekės aprašymas/savybės yra nurodomos internetinėje parduotuvėje ir pirkėjas patvirtinęs užsakymą tvirtina, jog jam yra tinkama internetinėje parduotuvėje pateikta prekė.
6.2. Pardavėjo parduodamoms prekėms yra taikomi teisės aktuose nustatyti garantiniai terminai.
6.3. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos ją grąžinti pardavėjui (nebent konkreti prekė pagal teisės aktus priskirtina prie negrąžintinų (ši išimtis netaikoma kai esti prekės brokas)).
6.4. Siekiant pasinaudoti prekės grąžinimo teise, prekė privalo būti nenaudota, nesugadina, išsaugotos jos vartotojas savybės ir turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos (išskyrus išvaizdos pakeitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekes).
6.5. Norint grąžinti ar pakeisti prekę, pirkėjas privalo pateikti pardavėjui rašytinį prašymą, nurodant, ar yra siekiama grąžinti ar pakeisti prekę, taip pat šio grąžinimo ar keitimo priežastis. Kartu su prašymu privalo būti pateiktas prekių apmokėjimą pavirtintis dokumentas.
6.6. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, pirkėjui siunčiant prekes pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, apmoka pardavėjas tuo atveju, jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas.
6.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytus prekių grąžinimo tvarkos.
6.8. Pardavėjas turi informuoti pirkėją per 14 dienų apie tai, ar jo grąžinama/keičiama prekė atitinka aukščiau išvardintas sąlygas. Šis informavimas yra vykdomas raštu pirkėjo nurodytais kontaktais.
6.9. Pardavėjas gali negrąžinti pirkėjui jo sumokėtų pinigų tol, kol prekės nėra grąžintos pardavėjui.
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Bendravimas tarp pirkėjo ir pardavėjo vyksta telefonu +37061111921 arba raštu el. paštu info@lamellie.com.
7.2. Jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, prašome kreiptis aukščiau nurodytu el. paštu. Šiuo el. paštu galite kreiptis ir bet kuriais kitais klausimais, susijusiais su internetinės parduotuvės veikla.
7.3. Jei kuri nors iš šių taisyklių nuostatų tampa pilnai ar iš dalies negaliojančia, tai tokios nuostatos negaliojimas neįtakos kitų nuostatų galiojimo.
7.4. Visiems santykiams, kylantiems iš šios sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.5. Visi santykiai, kylantys iš šios sutarties, yra sprendžiami geranoriškomis derybomis. Nepavykus ginčo išspręsti geranoriškai, ginčų sprendimo jurisdikcija yra Lietuvos Respublika, tai yra jie gali būti sprendžiami tik Lietuvos teismuose arba Lietuvoje veikiančiose ikiteisminėse ginčų sprendimų institucijose (Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje).
7.6. Žalos padarymo atveju, kaltoji šalis privalo kitai atlyginti nuostolius.
7.7. Bet kuriuo paros metu galite peržiūrėti aktualią taisyklių redakciją sekdami šią nuorodą: https://lamellie.com/terms-and-conditions. Taisyklių pabaigoje visuomet nurodoma kada jos paskutinį kartą buvo atnaujintos.
7.8. Bet kuriuo paros metu galite peržiūrėti aktualią privatumo politikos redakciją sekdami šią nuorodą: https://lamellie.com/privacy-policy.
Paskutinį kartą atnaujintos: 2021-09-06